BZT WIN 89

✔ Chuyên gia xử lý làm sạch đáy ao, ổn định màu nước
✔ Khử mùi hôi thối đáy ao đất và giảm nhớt ao bạt
✔ Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa, giảm khí độc NH3, N02 trong ao